Предмет на застраховката

Товари , поверени на "МиБМ Експрес" ООД за превоз и доставка на територията на България.
Пълна информация относно допълнителната услуга, както и Общите условия по застрахователната полица, можете да откриете ТУК.

Не подлежат на застраховане

Скъпоценни предмети, банкноти, монети, благородни метали и скъпоценни камъни, съкровищни бонове, полици, акции, нотариални актове, пощенски марки, документи, ръкописи, планове, ценни книжа и чекове, ваучери, произведения на изкуството, картини, скулптури и др. предмети с уникална стойност;Товари, които са обект на контрабанда или на забранена търговия, както и на конфискация, реквизиция, национализация или други подобни мерки, постановени от компетентните власти;Опасни товари: експлозивни, избухливи, радиоактивни, силно отровни и други опасни товари.

Покрити рискове

При превоз на нови товари: Всички рискове за загуба или повреда на застрахования предмет, освен предвидените в точка 2 изключения. При превоз на употребявани товари се покриват: пълна загуба в следствие на пожар, експлозия, щети в следствие на сблъскване на превозното средство, транспортиращо пратката, с друг предмет и преобръщане на превозното средство; Покритието се простира от момента на взимане на пратката до момента на предаване на крайния получател, включително товарно-разтоварни операции.

Застрахователна сума

Обявена стойност на съдържанието на пратката, която представлява стойността на товара в мястото и по време на натоварването му. Задължително условие: При приемането на пратки с товари втора употреба както и на чупливи изделия от стъкло, кристал, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика или опаковката на които е означено със знак 'Чупливо' e необходимо Застраховащият да констатира тяхното състояние по безспорен начин в момента на проемането. Само след предварително съгласуване със Застрахователя се приемат за застраховане употребявани товари със стойност над:

  • 1000 лева за техника и мебели
  • 300 лева всички останали;

Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, задължение на застрахованият е да докаже стойността на повреденото и/или загубено имущество, чрез представянe на фактури, митнически декларации, договори за покупко-продажба на лично имущество и др. В случай, че същото не бъде извършено, застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Мобилни апарати, преносими компютри и друга техника се застраховат по обявена стойност само в случаите, в които клиентът разполага със списък на идентификационните номера на мобилните телефони (imei) или фабричните номера на преносимите компютри и техника. При настъпване на застрахователно събитие и невъзможност от страна на клиента да предостави исканата информация,застрахователят ще откаже изплащане на застрахователно обезщетение.

Специално условие (опаковка)

Опаковката трябва да бъде съобразена с теглото, формата и естеството на съдържанието на пратките, както и с начина на транспортиране и неговата продължителност. Опаковката и средствата за затварянето на пратките трябва да предпазват съдържанието им по такъв начин, че не само да не може да бъде повредено, но и да бъде невъзможно да се достигне до него, без да остане явна следа от нарушаване целостта на пратките или съдържанието им да не може да стане достояние на трети лица.

За подходяща опаковка се счита пакет или кутия изработена от картон, талашит или дърво или от такъв материал, който да осигурява защита срещу удар, динамично въздействие, вибрации, натиск, както и обичайните рискове, които биха могли да възникнат по време на превоза или товаренето и разтоварването.Вътрешността на опаковката трябва да съдържа изолация или пълнеж като: фолио с мехури, елементи и профили от пяна, вътрешни опаковъчни елементи, насипна изолация, изолационна вата, полистирен (стиропор) и др. изолацията трябва да бъде поставена между предмета и/ или предметите и външната опаковка.Неподходящо опаковани пратки (съгласно гореизброените точки) не подлежат на застраховане само ако опаковката отговаря на изискванията съгласно гореизброените точки

Застрахователна премия

Тарифа:

  • Група I - 0.50% от обявената от подателя стойност на пратката.Чупливи стоки : всички изделия от стъкло, кристал, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика или опаковката е означена със знак 'Чупливо' Прилага се минимална премия на пратка в размер на 1,50 лева.
  • Група II - 0.35 % Машини, Електроника , бяла и черна техника, медицински и зъболекарски апарати, уреди, инструменти и части към тях, електро-домакински апарати и уреди, офис техника, разни други апарати, уреди и инструменти като: кино - , фото - , радио - и телевизионни апарати, , научни, оптически, прецизни уреди и апарати за броене, регистриране и броене - компютри, телефони, монитори, клавиатури, и др. подобни; аеро уреди и съоръжения; Прилага се минимална премия на пратка в размер на 1,00 лева.

Настъпване на застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, задължение на получателя на пратката/ товара е: Да уведоми незабавно застрахователя, но не по-късно от 24 часа след събитието и установяване размера на щетите. За щети в очакваем размер до 200 лева не се изисква ангажиране на авариен комисар. 

След предварително съгласуване със застрахователя при подадена пълна информация относно вида на застрахователното събитие и предполагаемия му размер, е възможно щети до 200 лева да се установят чрез снимков материал и констативни протоколи при приемането на товара.