Тегло и размери

Пратката може да се състои само от един пакет/опаковка при следните ограничения:
 •  Максимално тегло на пратка 31.5 кг;
 • Дължина на най-дългата страна ≤ 200 см;
 • Сбор на 2 х Ширина + 2 х Височина + Дължината ≤ 330 см.

Опаковане

Ангажимент на подателя е да осигури опаковка на пратката, както и надеждно укрепване и уплътняване на съдържанието в рамките на самата опаковка за безопасно наземно транспортиране и доставка
Не се приемат отделни пакети/делими единици, въшно прикрепени за да формират една опаковка (пр. два или повече кашона, прихванати с фолио, опаковъчна лента и др.).

Адресиране

 Ангажимент на подателя е да осигури пълно и точно адресиране, включително да предостави пощенски код по местодоставяне и телефон за контакт с получателя, които подпомагат навременна и безпроблемна доставка. Пратки с непълни или неточни адреси, както и такива без телефон за връзка с получателя могат да бъдат обслужени с увеличение на очаквания срок на доставка
Задължително е предоставянето на телефон за контакт с Получателя в държавата по местодоставяне, както и на телефон за контакт с Подателя-платец на пратката, в случай, че последния е лице - юридическо или физическо - без договор с Express One. Липсата на които и да е от изброените телефони за контакт е основание Оператора да откаже приемане на международна куриерска пратка.

Доставка и недоставени пратки

Куриерската услуга предвижда до два опита за доставка в страната по местоназначение. В случай, че по обективни причини пратката не може да бъде предадена на получателя в рамките на предвидените опити за доставка получателят може да заяви една от следните въможности:
 • Трети опит за доставка - допълнителна цена за трети опит за доставка, в размер на 50% от цената на изходяща пратка до съответната държава. Изключение - трети опит за доставка не се предлага за пратки за доставка в Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция
 •  Пренасочване на пратка на друг адрес в същата държава - допълнителна цена за пренасочване/смяна на адрес в страната по местоназначение в размер на 100% от цената за доставка на изходящата пратка до съответната държава. Изключение - пренасочане/смяна на адрес на доставка не се предлага за пратки с доставка в Дания, Естония, Латвия, Литва, Полша, Финландия, Швеция.
 • Връщане на недоставена пратка на подател от България - допълнителна цена за връщане на недоставена куриерска пратка на подател в България в размер на 30% от цената за доставка на изходящата пратка до съответната държава. Изключение - Държави от ЗОНА 6, при които връщане на недоставена пратка е в размер на 100% от цената за доставка на изходяща пратка до съответната държава.
При запитване от страна на Express One относно недоставена пратка, подателят в рамките на 10 дни следва да предостави уточнение за предпочитана възможност по смисъла на описаното по-горе. При липса на уточнение от подателя, Express One по своя преценка предприема действия за приключване на куриерската услуга при възможни варианти унищожаване в страната по местоназаначение или връщане на недоставена пратка в България, като предаването на подателя става само след заплащане на допълнителната цена описана по-горе. При отказ на подателя да заплати цената и да получи обратно пратката в рамките на 7 дни от известяване от страна на Express One, последния съхранява пратка за период от 14 дни, след което има право да унищожи пратката.

Митническо обслужване

За държави/територии от ЗОНА 6 в цената е включена митническа такса за вход в държавата на местодоставяне. Възникнали митнически сборове се дължат допълнително от Получателя.
Подателят осигурява необходимите документи в страната на изпращане и страната на получаване. Условията за доставка са: доставка и митническо обслужване - платими от Подателя; мита и такси по вноса в съответната държава - платими от Получателя.
За пратки, които не са документни с доставка до държави извън ЕС се изисква предварително съгласуване относно съдържанието, преди приемане на пратката.

Забранени за изпращане предмети и вещества

Забранени за превоз предмети:
 • Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества
 • Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети
 • Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети
 • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите на Express One или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации
 • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
 • Акцизни стоки без заплатен акциз (цигари, алкохол и други).
 • Бързоразвалящи се стоки и материали, храни и хранителни продукти, медицински или биологични изследвания и проби, лекарства и лекарствени добавки;
 • Съдове с газове и течности под налягане и аерозоли, включително празни;
 • Дълбоко замразени вещества;
 • Опасни товари (ADR), ацетон, сух лед, парфюми
 • Други вещества или предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространението, на които е забранено в страната на местоназначението.
В пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.